Algemene voorwaarden

Een pdf versie van onze algemene voorwaarden is hier te downloaden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van wvw shopping bv, handelend onder de naam KT9.nl

bedrijfsgegevens:

KvK nummer : 82799253

BTW NL: NL862608788B01

BTW BE: BE0672.451.807

E-Mail : support@kt9.nl

Adres: Beurtschipperstraat 108 3194 DK, Hoogvliet

Telefoonummer : 0850645405

1. toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de websites van kt9

en op alle met kt9 aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten .

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken  indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige

bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 kt9 richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.

1.6 Onder "koper" dan wel "afnemer" wordt in de voorwaarden verstaan de

opdrachtgever, dan wel iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke

persoon of rechtspersoon die met w.nl in een contractuele relatie van welk aard dan ook staat of komt te staan.
Dan wel een ieder die met kt9 een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie kt9 een aanbieding doet, een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.7 kt9 behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan

te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van kt9 en/of het plaatsen van een bestelling

aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite, of op andere schriftelijke bevestigingen

gericht aan de koper.

1.9 KT9 is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper. Indien KT9 niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat

KT9 het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de

strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

  2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten en de duur van de overeenkomst

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven alsmede offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aankoop. KT9 is op geen

enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd.

De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door KT9, met

vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding/offerte voor aanvaarding

openstaat.

2.3 Een schriftelijk ontvangen orderbevestiging is bindend indien deze niet binnen zeven werkdagen schriftelijk is geannuleerd aan KT9.

Wij vragen een handtekening voor akkoord, deze is niet verplicht en dient enkel en alleen om misverstanden te voorkomen.

 2.4 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, veertien

dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

 2.5 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

 - de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en hij wil ontvangen,

 - een offerte door de koper is getekend en door KT9 is ontvangen ingeval door KT9 een op naam gestelde offerte is uitgebracht,
- de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data “bestelformulier”) aan KT9
 via elektronische weg is verzonden en door KT9 is ontvangen.
- de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en hij wil ontvangen;
 - een offerte door de koper is getekend en door KT9 is ontvangen ingeval door KT9 een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
 - de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende

invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data “bestelformulier”)
 aan KT9 via elektronische weg is verzonden en door Kt9 is ontvangen.

2.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat KT9 een orderbevestiging per e-mail heeft verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

2.7 Koper en KT9 komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van

elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een

gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de

aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden en de schriftelijke opdrachten van KT9 zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.8 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail

verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de

belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)

gegeven of gedaan. KT9 garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten

volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn.
Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of

ontbinding.

3. Prijzen

3.1 KT9 levert aan bedrijven en particulieren.

3.2 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke

voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. 

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij

die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 De koper is de prijs verschuldigd die KT9 in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

3.5 Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden,

kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door KT9 worden gecorrigeerd.

3.6 In geval van bezorgkosten, berekent www.kt9.nl bezorgkosten tot aan de franco grens.

Bij bestellingen via onze internetsite worden bezorgkosten in rekening gebracht. De

verzendkosten bedraagt 4,95 voor verzendingen in Nederland. Naar Belgie hanteren wij

verzendkosten van 6,95.

3.7 KT9 kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van

haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen

uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite.

3.8 Wij hanteren geen minimale orderwaarde.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald door middel van een

overschrijving, met Ideal, Visa, betalen na levering voor particulieren of op factuur.

4.2 Vooruitbetaling d.m.v overschrijving geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ibannummer: NL94 INGB 0005 9887 57 t.n.v. KT9 te

Spijkenisse. 

4.3 Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.

4.4 Er kan bij KT9 ook worden afgerekend dmv factuur op rekening. 

Dit kan alleen voor bedrijven en alleen met achterlating van een geldig KvK nummer tot een bedrag van 250,-. KT9 behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren.

4.5 KT9 kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 

4.6 Bij weigeringen van zendingen zal bij de koper de gemaakte administratie- en verzendkosten in rekening gebracht worden. 

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft KT9 ernaar om

bestellingen binnen 3 werkdagen te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. KT9 kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke

informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Eventuele backorders (naleveringen) worden kosteloos nageleverd binnen enkele

dagen. Na 14 werkdagen wordt de eventuele backorder geschrapt en ontvangt u een

creditnota. 

5.3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal

worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan

de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. Indien het bestelde niet op voorraad is kunnen wij op verzoek een alternatief zenden of dit gedeelte van de bestelling wordt

nageleverd.

5.4 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de

overeenkomst opgegeven adres.

5.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan 2000 euro. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de koper op het moment dat KT9 de bestelling aan de vervoerder heeft afgegeven.

5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met kopers die via de internetsite, telefonisch of andere

elektronische vormen tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend

gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de koper het recht heeft

zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na aflevering van het product in kwestie voor consumenten en bedrijven,

mits er voldaan is aan de RMA procedure zoals beschreven in artikel 6.2. Zonder

retournummer worden er geen producten retourgenomen.

6.3 Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal)

is verbroken, voedingsproducten en gepersonifieerde producten. Iedere retourzending dient aangetekend en voldoende gefrankeerd verstuurd te worden naar het door KT9

opgegeven postbusadres. Zendingen die hier niet aan voldoen zullen niet worden

geaccepteerd en zijn dus onrechtmatig geretourneerd aan KT9. 

6.4 Indien de koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik

heeft gemaakt, draagt KT9 zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen of het versturen van een creditnota van het door de koper betaalde aankoopbedrag minus onderstaande

kosten. Kosten retourzending Kosten van de retourzending komen voor rekening van de koper. In geval van ophalen van de retour te zenden artikelen, worden de volledige

koerierskosten in rekening van de koper gebracht. Vooraf wordt u ingelicht over de

hoogte van dit bedrag, aangezien dit per geval kan verschillen.  Voor het terugsturen van (gedeelte van) een order kan er administratiekosten van € 7.95 per orderregel in

rekening worden gebracht.

6.5 Door het aftekenen van de vrachtbon, pakbon of andere vormen van bewijs van

aflevering tekent u tevens voor acceptatie van de zending, mits er is voldaan aan de

eisen gesteld in punt 6.1 en 6.2.

7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de

koper over, nadat de koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met KT9

is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten

verrichtte of te verrichten werkzaamheden. verkopen, doorleveren, vervreemden of

anderszins bewaren.

7.2 De koper dient zelf zorg te dragen voor de geleverde producten tegen alle mogelijke calamiteiten zoals de verzekeringen met betrekking tot diefstal, brand en vermissing.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. 

8.2 Het aankoopbewijs dan wel de orderbevestiging geldt als bewijs met betrekking tot

de garantie.

8.3 KT9 is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van KT9.

8.4 KT9 is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en

winst- of omzetderving.

8.5 Indien KT9 om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met

betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

8.6 In het geval de koper via KT9 een overeenkomst heeft gesloten voor een garantie-

termijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

8.7 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er van garantie geen sprake zijn indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
 - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen

reparaties die niet met toestemming van KT9 op de fabrikant zijn verricht,
 - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd, of onleesbaar is

gemaakt,
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of

onoordeelkundig gebruik,
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8.8 indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht KT9 zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is KT9 niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de

overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,

waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk

wordt verhinderd.
Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie- )netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet

beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt

gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van

de Auteurswet.

10.2 Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 

10.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektroni-

sche) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

10.4 Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen,

tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

10.5 Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaam-

heden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen

vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Persoonsgegevens

11.1 KT9 zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met

haar privacybeleid.
KT9 neemt daarbij de van toepassing zijn de privacyregel en - wetgeving in acht.

12. toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toe-

passing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van KT9

of overeenkomsten gesloten met KT9 worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam of anders te bepalen door KT9, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Algemene voorwaarden versie 2.2 08-06-2021

Bekijk onze Algemene voorwaarden en privacy pagina