Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van KubusTotaal

bedrijfsgegevens:

KvK nummer : 59958383
BTW NL: NL8537.105.69.B01
BTW BE: BE0672.451.807
E-Mail : hd@kubustotaal.nl
Adres: Beurtschipperstraat 108 3194 DK, Hoogvliet
Telefoonummer : 0181-621529

1. toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de websites van www.kubustotaal.nl en op alle met KubusTotaal aangegane overeenkomsten. 
1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten  
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen 
en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
1.5 www.kubustotaal.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt. 
1.6 Onder "koper" dan wel "afnemer" wordt in de voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel iedere bezoeker van de internetsite dan 
wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met www.kubustotaal.nl in een contractuele relatie van welk aard dan ook staat of komt te staan.
Dan wel een ieder die met www.kubustotaal.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie KubusTotaal een aanbieding doet, een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.7 www.kubustotaal.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 
1.8 Door het gebruik van de internetsite van www.kubuskantoorartikelen.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden 
alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite, of op andere schriftelijke bevestigingen gericht aan de koper. 
1.9 KubusTotaal is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper. 
Indien KubusTotaal niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat KubusTotaal het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen,
de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten en de duur van de overeenkomst

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven alsmede offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aankoop. 
KubusTotaal is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. 
De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming 
van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 
2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door KubusTotaal, met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding/offerte voor aanvaarding openstaat. 
2.3 Een schriftelijk ontvangen orderbevestiging is bindend indien deze niet binnen zeven werkdagen schriftelijk is geannuleerd aan KubusTotaal. 
Wij vragen een handtekening voor akkoord, deze is niet verplicht en dient enkel en alleen om misverstanden te voorkomen.
 2.4 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, veertien dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 2.5 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
 - de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en hij wil ontvangen,
 - een offerte door de koper is getekend en door KubusTotaal is ontvangen ingeval door KubusTotaal een op naam gestelde offerte is uitgebracht, 
- de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data “bestelformulier”) aan KubusTotaal
via elektronische weg is verzonden en door KubusTotaal is ontvangen.
- de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en hij wil ontvangen;
- een offerte door de koper is getekend en door KubusTotaal is ontvangen ingeval door KubusTotaal een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
- de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data “bestelformulier”)
aan KubusTotaal via elektronische weg is verzonden en door KubusTotaal is ontvangen.
2.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat KubusTotaal een orderbevestiging per e-mail heeft verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. 
2.7 Koper en KubusTotaal komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt,
 zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. 
Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
De elektronische bestanden en de schriftelijke opdrachten van Kubusartikelen zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.8 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid 
met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. 
KubusTotaal garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn.
Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 www.kubustotaal.nl levert aan bedrijven en particulieren. 
3.2 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.  
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. 
Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. 
3.4 De koper is de prijs verschuldigd die KubusTotaal in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. 
3.5 Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door KubusTotaal worden gecorrigeerd. 
3.6 In geval van bezorgkosten, berekent www.kubuskantoorartikelen.nl bezorgkosten tot aan de franco grens. 
Bij bestellingen via onze internetsite worden bezorgkosten in rekening gebracht. De verzendkosten bedraagt 4,95 voor verzendingen in Nederland
.Naar Belgie hanteren wij verzendkosten van 6,95. 
3.7 KubusTotaal kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. 
Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite. 
3.8 Wij hanteren geen minimale orderwaarde. 

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald door middel van een overschrijving, met Ideal, Visa, betalen na levering voor particulieren of op factuur. 
4.2 Vooruitbetaling d.m.v overschrijving geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ibannummer: NL86 KNAB 0257 7409 37 t.n.v. KubusTotaal te Spijkenisse.  
4.3 Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. 
4.4 Er kan bij www.kubustotaal.nl ook worden afgerekend dmv factuur op rekening. 
Dit kan alleen voor bedrijven en alleen met achterlating van een geldig KvK nummer tot een bedrag van 250,-. Kubustotaal behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren. 
4.5 KubusTotaal kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.  
4.6 Bij weigeringen van zendingen zal bij de koper de gemaakte administratie- en verzendkosten in rekening gebracht worden.  

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. 
In beginsel streeft KubusTotaal ernaar om bestellingen die voor 15:00 ‘s middags op een werkdag zijn geplaatst de volgende werkdag te leveren.
Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.
KubusTotaal kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Eventuele backorders (naleveringen) worden kosteloos nageleverd binnen enkele dagen. Na 5 werkdagen wordt de eventuele backorder geschrapt en ontvangt u een creditnota.  
5.3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. 
Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. Indien het bestelde niet op voorraad is kunnen wij op verzoek een alternatief zenden
of dit gedeelte van de bestelling wordt nageleverd.
5.4 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
5.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. 
Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan 2000 euro. 
Bij hogere bedragen gaat het risico over op de koper op het moment dat KubusTotaal de bestelling aan de vervoerder heeft afgegeven. 
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 
Overeenkomsten met kopers die via de internetsite, telefonisch of andere elektronische vormen tot stand zijn gekomen 
of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht
uit te oefenen binnen 14 werkdagen na aflevering van het product in kwestie voor consumenten en bedrijven, mits er voldaan is aan de RMA procedure zoals beschreven in artikel
6.2. Zonder retournummer worden er geen producten retourgenomen. 
6.3 Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, voedingsproducten en gepersonifieerde producten. 
Iedere retourzending dient aangetekend en voldoende gefrankeerd verstuurd te worden naar het door KubusTotaal opgegeven postbusadres.
Zendingen die hier niet aan voldoen zullen niet worden geaccepteerd en zijn dus onrechtmatig geretourneerd aan KubusTotaal. 
6.4 Indien de koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, 
draagt KubusTotaal zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen of het versturen van een creditnota van het door de koper betaalde aankoopbedrag minus onderstaande kosten.
Kosten retourzending Kosten van de retourzending komen voor rekening van de koper. In geval van ophalen van de retour te zenden artikelen,
worden de volledige koerierskosten in rekening van de koper gebracht. Vooraf wordt u ingelicht over de hoogte van dit bedrag, aangezien dit per geval kan verschillen. 
Voor het terugsturen van (gedeelte van) een order wordt er administratiekosten van € 7.95 per orderregel in rekening gebracht.
6.5 Door het aftekenen van de vrachtbon, pakbon of andere vormen van bewijs van aflevering tekent u tevens voor acceptatie van de zending, mits er is voldaan aan de eisen gesteld in punt 6.1 en 6.2. 

7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat de koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met KubusTotaal is verschuldigd,
volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten,
ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bewaren.
7.2 De koper dient zelf zorg te dragen voor de geleverde producten tegen alle mogelijke calamiteiten zoals de verzekeringen met betrekking tot diefstal, brand en vermissing. 

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 KubusTotaal garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. 
8.2 Het aankoopbewijs dan wel de orderbevestiging geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 
8.3 KubusTotaal is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van KubusTotaal. 
8.4 KubusTotaal is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
8.5 Indien KubusTotaal om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden 
dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 In het geval de koper via KubusTotaal een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, 
dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
8.7 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er van garantie geen sprake zijn indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van KubusTotaal op de fabrikant zijn verricht,
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd, of onleesbaar is gemaakt,
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik,
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.8 indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht KubusTotaal zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen. 

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is KubusTotaal niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. 
Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen,
niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie- )netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar
zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet. 
10.2 Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.  
10.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, 
blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
10.4 Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., 
zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis
van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
10.5 Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie
ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Persoonsgegevens

11.1 Kubuskantoorartikelen zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. 
KubusTotaal neemt daarbij de van toepassing zijn de privacyregel en - wetgeving in acht.

12. toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van KubusTotaal of 
overeenkomsten gesloten met KubusTotaal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam of anders te bepalen door KubusTotaal,
tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Algemene voorwaarden versie 2 01-06-2018

Bekijk onze Algemene voorwaarden en privacy pagina